بهاريه

#بهاريه

#Jukebox - Scent of Spring
تعدادي پك #بهاريه از جوكباكس شماره چهار توى كافه اين ( @cafe.inn ) قابل تهيه هست.
🍀🍀🍀
4 years ago
گنجشك كوچك من باش تا در بهار تو من درختي پر شكوفه شوم ....#شاملو❤️ #علي_مهري #انجمن_خوشنویسان_ایران #انجمن_خوشنويسان_كرج #نستعليق #بهاريه #
2 years ago
. امروز اول اسفند است. 
عجيب ترين ماه سال! ماهى كه نه امسال است نه سال بعد. 
در طالع بينى كسانى كه در اين ماه به دنيا مى آيند حيوان بخت شان به سالِ بعد حساب مى شود. ماهى كه زمانِ حبسِ كوتاه ِ نفسِ سال و زمين و وقايع است. اسفند همان حبسِ نفسِ كوتاه و نامحسوسى است كه بين دم و بازدم رخ مى دهد. تا تو دوباره نفس ات را در سال بعد رها كنى. براى همين در اسفند طاقتمان طاق مى شود و انگار كلافه ايم و همه چيز به اعلا درجه آشفتگى مى رسد. 
ولَى براى من اسفندِ متبرك و عزيز، بيشتر از هر وقتى زمان نوشتن است. پاشيدن بذر كلمات بر صفحه سفيد و باكره روحت. روحى كه به سرماى تيز و سوزان زمستان دوباره از هر خيال و ادعاى اضافه اى لخت شده اشت و دوباره كلمات مى توانند از ميل و خيال نو آبستنش كنند. درست مثل بادهاى اسفندى كه قلم خداوند مى شوند تا روياى تازه زمين را بر تَنَش پيش نويس كنند، براى ما هم نوشتن معجزه مى كند تا با خيالهاى سبز، درخت شلاق خورده زمستانى و تكيده مان را دوباره بپوشانيم و براى نمايش تازه حاضر شويم...
نمايشى كه خاطره زمستان به ما فهمانده است كه نقش مان را فروتنانه تر و عاشقانه تر و آرام تر اجرا كنيم...
.
حالا جامم را به شادنوش تمام رنجهاى زمستانى ام كه موسم درد و ريشه و پايين رفتن بود بالا مى برم و با عِشق، به چشمهاى روحم براى روييدن و شادى و بالا رفتن خيره مى شوم...
.
#امين_مطيعى #بهاريه
a year ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان 
molana_neyname_bhb#

هوالرحمن الرحيم
🌻🌻🌻 سالكي كه از سرِ عشق ، اختيارِ خود در رضايِ دوست قرباني نموده و نه به ميلِ خود بلكه به خواست او در انجامِ امور مي انديشد ، در نظرِ اهلِ دنيا قابل ترحم است و از چشيدن لذّات ، محروم اما اين تنها ديدگاهي ، سطحي نگر است كه مغلوبِ حق را "معدوم" ( به عدم پيوسته و نيست شده) پندارد و صاحبدلان دانند كه در حقيقت ، او با گزيدنِ خواست معشوق به خدمت نفس نابكار، بقا را بر فنا ترجيح داده است .
🌻🌻🌻
اينچنين معدوم ، كه او از خويش رفت
بهترينِ هست ها افتاد و زفت
#مثنوي_معنوي_دفتر_چهارم_بيت_٣٩٨
🌻🌻🌻 و چه كس داند كه گذر از خواهش نفس و زيستن مطابق ميل دلدار ، از چه لذت مستي فزاينده اي برخوردار است؟! كه پس از تفويضِ اختيار خود به صلاحديد يار كه لطافتي خاص بهمراه دارد ، "اتفاقات" ، مطيعِ او گشته و امور ، آنگونه كه ميلِ او باشد ، به انجام مي رسند . 🌻🌻🌻 آن كه او مغلوب اندر لطف ماست
نيست مضطر ، بلكه مختارِ ولاست
#مثنوي_معنوي_دفتر_چهارم_بيت_٤٠١
🌻🌻🌻 هلا لذّت پرستان و والگان ذوق مستي كه اگر به حقيقت ، مراد ، دست يافتن به اوجِ كامروايي هاست ، طريقش، گذر از لذّاتِ جهانِ فاني ست نه به معناي رهبانيّت (تركِ دنيا ) بلكه اصل ندانستنِ عيش و نوشِ دو روزه كه اين ها تنها سايه اي از آن حقيقتِ نابند و آن كس در كامروايي از همگان پيشي گرفت كه دل ، در گروِ دلخوشي هاي اين جهان نبست .
🌻🌻🌻 در جهان ، گر لقمه و گر شربتست
لذتِ او ، فرعِ تركِ لذتست
#مثنوي_معنوي_دفتر_چهارم_بيت_٤٠٤
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحيم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/٣/٤

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
3 years ago
#jalaledinrumi #Rumi #bahariyye #Mowlana #masnavi #rumi #delneveshte #Mowlavi 
#مولاناي_جان #مولاناي_شمس #مثنوي_معنوي
#مولانا_جلال_الدين_الرومي #خدا #عرفان #حكمت #دلنوشته #ني_نامه #بهاريه #كعبه #طاعت #حمد #حق #من #صدق #نياز #دردمند #عبادت #ستايش 
هوالرحمن الرحيم

ياري رساني به درماندگان به منزله ي عبادت و ستايش خالقست كه او هرگز از مخلوقش جدا نبوده و آنكه ديدارِ يار خواهد ، هان تا به رفع نياز دردمندان همت گمارد كه اگر زنده و بالنده اي هست جز به نور حق زيستن نتواند لذا خدمت او خدمتِ خداست.

چون مرا ديدي ، خدا را ديده اي
گردِ كعبه ي صدق برگرديده اي
خدمت من طاعت و حمد خداست
تا نپنداري كه حق از من جداست
(دفتر دوم ابيات ٢٢٤٧و ٨)

و اگر بايزيد به منتهي مرتبه ي عبوديت دست يافت جز اين نبود كه خدمتِ مخلوق از جان عزيزتر مي داشت .

آمد از وي بايزيد اندر مزيد
منتهي در منتهي آخر رسيد (دفتر دوم بيت ٢٢٥٠)

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
4 years ago
#rumi #masnavi #neyname #Mowlana #molana #Mowlavi #masnavi #Rumi 
#مولانا_جلال_الدين_الرومي #مولاناي_جان #حكمت #خودسازي #بهاريه #ني_نامه 
هوالرحمن الرحيم 
باغبان كارآزموده از ثمربخشيِ درختانِ باغش آگاه است حتي اگر در فصل باردهي نباشند ، ارزشِ آن ها با بي ثمران ، برابر نمي داند ؛ همچنين پيرِ راهدان كه چشمِ دل به اسرارِ حق گشوده و از ازل تا به ابد ، در پيش رويش نمايان است ؛ به سادگي ، كژانديشان كه درختان بي ثمرند از اهل صفا و معرفت بازشناخته ، ارزش وجوديِ آنان يكسان ندانسته و رفتاري همسان با ايشان ندارد .

آن درختي را كه تلخ و ردّ بوٓد 
وان درختي كه يكٓش ، هفصد بوٓد 
كِي ؟ برابر دارد اندر تربيت ؟ 
چون ببيندْشان به چشمِ عاقبت؟ (دفتر دوم ابيات ١٥٦٤ و ٥)

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
4 years ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان 
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحيم 🌻🌻🌻 اتصال به هوش کیهانی ، پدیده ای ست که برای تمامی به حضور رسیدگان وارسته رخ داده و هرکدام به فراخور کمالی که با عنایت حق و سعی خویش بدان دست یازیده اند منشا خلق آثاری گشته اند که همچون وجود به حقیقت پیوسته شان همواره زنده است زیرا قابلیتی در وجود بشر به ودیعت نهاده شده تا به عالم بالا متصل شود که همانا گنجی ست که می بایست توسط خودش کشف گردد و آن محقق نمی شود مگر با تذهیب نفس و پرهیزگاری که در سایه ی پیر به حضور رسیده حاصل می شود و آن ها که از این حقیقت غافلند ، همچون شخصی می باشند که صاحب خانه ای زیباست با گنجی در زیر پی آن مدفون ، اما چنان عاشق نقش و نگار خانه و بی خبر از وجود گنج است که حتی خبرهای بی ثباتی منزل و رو به ویرانه بودن آن هم ، کمتر می تواند او را از خواب غفلت بیدار نماید مثل آنان که به زیبایی های ظاهری صورت و اندام خویش ، دلخوش گشته و هرروز در پی مهیای افزودن زیوری بر آنند و صدای نزدیک شدن فرشته ی قبض جان را نمی خواهند که بشنوند. 🌻🌻🌻
دیدم اندر خانه من نقش و نگار
بودم اندر عشق خانه بی قرار
بودم از گنج نهانی بی خبر
ورنه دستنبوی من بودی تبر
(دستنبو: میوه ای جالیزی از خانواده ی خربزه اما گرد و معطر ؛ در اینجا کنایه از آنچه دلخواه و مورد نظر است ، می باشد.)
#دفتر_چهارم_بيت_٢٥٦٢_٢٥٦٣
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
#١٣٩٦/٦/١٧

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
3 years ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi
هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
بنده ی زاهد در بهترین حالت خود، عبادت می کند تا از شرایطی که در آنست، رهایی و درهای بهشت را به روی خود گشوده یابد اما بنده ی عاشق به مشیّتِ حق چنان تن داده که دوزخ حتی برای او همچون بهشت، گواراست: 🌻🌻🌻
عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست 
تنگ چشمم گر نظر در چشمه ی کوثر کنم (حافظ جان) 🌻🌻🌻
بنده ی زاهد، عبادت را به امید دریافت ثواب بیش تر و در نتیجه بهره برداری بهتر از روزگار انجام می دهد اما بنده ی عاشق از هردو جهان، دیدار روی شاهد ازلی او را کفایت می نماید که هستی و نیستی در آغوش عشق پرورده شده و هفت دریا در پیش دریای بی کران عشق، قطره ای بیش نیستند و برای اندکی نزدیکی به درک عظمت آن، باید دانست که آفرینش به مدد نیروی عشق در جریان است چنان که در گوش هر انسانی که با چنین عشقی هم نوا باشد، نجوا دارد که : " لولاک لما خلقت الافلاک " ( اگر بخاطر تو نبود، آسمان ها را نمی آفریدم. ) (حدیث قدسی) : 🌻🌻🌻
با محمد (ص) بود عشق پاک جفت
بهر عشق او را خدا " لولاک " گفت
 #مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٢٧٣٧
🌻🌻🌻
و از آنجا که عشق احمد، ویژه بود، از سایر انبیا متمایز گردید. 🌻🌻🌻
لولاک: آگر به خاطر تو نبود.🍀 افلاک: آسمان ها 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٧/٢٥

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
2 years ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان 
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحيم
🌻🌻🌻
( واسجدواقترب: اشاره به سوره ي علق آيه ١٩، به معناي اين كه براي تقرب به بارگاه خداوند ، به سجده رويد.)( ابدان: بدن ها)

#ديباچه ي دفتر چهارم مثنوي معنوي 
حقّا كه تواضع ز گردن فرازان نكوست ؛ مولاناي جان در ابتداي دفتر چهارم ، همّت و نورِ باطنِ حسام الدين چلپي ، يكي از كاتبين مثنويِ معنوي را مسببِ ارتقاءِ آن ياد كرده و از آنجا كه بنا به خواستِ او ، اشعار ، سراييده شده ، بسيار موردِ احترام سراينده بوده است زيرا داند كه خداوند با متّقين است و آرزويشان ، برآورده سازد . 🌻🌻🌻 چون چنين خواهي ، خدا خواهد چنين
مي دهد حق ، آرزوي متّقين
#مثنوي_معنوي_دفتر_چهارم_بيت_٦ 🌻🌻🌻 براي اهلِ دل ، مثنوي نه فقط كتاب شعر بوده بلكه موجوديّتي زنده و پويا داشته كه تحت جاذبه ي مبدأ حكمت قرار دارد و نسبت به كسي كه خواسته تا به نظم درآيد ، شاكر است و آن كه به مددِ سخنان حكيمانه اش، احساس نمايد كه نوري به باطنش تابيده شده و بابِ دل به مددِ روشنگري هايش گشوده يابٓد ، بر او فرض است كه سجده ي شكر بجا آورده و از صميم قلب از ايزد منّان بابت اين فتوح ، سپاسگزاري نمايد تا بر قدر و مرتبه اش افزوده شده و از مقرّبان درگاه گردد . ( ان شاء ا...)
🌻🌻🌻 زان كه شاكر رازيادت وعده است
آن چنان كه قُرب ، مزدِ سجده است
#مثنوي_معنوي_دفتر_چهارم_بيت_١٠
🌻🌻🌻 بر بيداردلان است كه به اين سِرِّ نهان آگاه باشند : " راهِ رستگاري و قربِ حق تنها به هاي و هويِ اهل ظاهر و به جاي آوردنِ آداب عبادتِ ظاهريِ صرف نمي باشد ، بلكه علاوه بر انجام فرائض ديني ، مي بايست كه دلي شاكر و قدردان ، تحت هر شرايطي داشت تا عزّتش افزون گشته و به صفِ مقربان بپيوندد." خوشا سعادتِ آن پاك دلي كه با دانستن اين امر، در همين دم ، با عشق به سجده رفته ، بر درگاه خالق بي نياز ، پيشاني بر زمين نهاده و از صميم قلب ، ياري او براي بدست آوردن رضايش و رضاي دل و در نتيجه قرب به بارگاهش طلبد تا نداي ارجعي شنوٓد: ( ارجعي الي ربك ، راضيه مرضيه ؛ بسوي پروردگارت باز گرد در حالي كه تو از او راضي و او از تو خوشنود ست )
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحيم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/٢/١٦

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
3 years ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 

#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا 
 #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته 

 #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 
 🌻🌻🌻
آنچه دلقک با پافشاری از شاه می خواست، یافتن کسی بود که بتوان با نورِ بینش او و مشورت با وی از تیرگی های بدگمانی گذر کرد.
ایزدا یاری فرما تا دیده ی دل به سیمای خردمندی فرزانه روشن شود، آن که چنان بینش ژرفی یافته باشد که پی آمد هر پندار، گفتار و کردار را حتی پس از سالیان سال دیده و جان ها را از آن آگاه نماید و اگر نيك سیرتان از گوشه گیری بازداشته شده اند برای آنست که چنین فردی یافته و به یاری رهنمودهایش دل را صیقلی بخشند.
🌻🌻🌻 
در بصرها می طلب هم آن بصر
که نتابد شرح آن این مختصر
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٦١٩
🌻🌻🌻

و اگر این بهروزی دست داد و دیده ی دل به رخسار خردمند روشن بینی گشوده شد، کسی که دلش جایگاه الهامات از دیار نور و صفا باشد، ایزدا یاری فرما که دچار آفت ناسپاسی ها و کژاندیشی ها در مورد وی و هواخواهانش نگشته و آنان را که با مهر برگزیدی و خرد یاورشان نمودی، پاس داشته و هرگز راه خود از ایشان جدا نگرداند که اگر چنین شود، بی گمان قسمت همنشینی با فردی ناهمگون که مایه ی آزار دل و جان است نصیب می گردد:
🌻🌻🌻 
یک زمان زین قبله گر ذاهِل شوی
سُخره ی هر قبله ی باطل شوی
گر از این انبار خواهی بِرّ و بُر
نیم ساعت هم ز هم دردان مَبُر 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٦٢٨_٢٦٣٠
🌻🌻🌻
ذاهل: غافل سخره: ان که او را هرکس مقهور و فرمانبر خود کند.
 🌻🌻🌻

همانگونه که او مهربان ترین مهربانان است به ادامه ی مهربانی های روشنگرانه اش دل سپرده و چشم به راه نوشته های آتی می مانیم.
 🌻🌻🌻

هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻

#١٣٩٩/٤/١٣

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
39 minutes ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 

#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا 
 #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته 

 #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 
 🌻🌻🌻
ادامه داستان ملک ترمذ و دلقک – بخش هفتم 
 🌻🌻🌻
شاه گفت: " نهادن مرهم بر روی زخمی که چرکین شده، چه سود دارد؟ اگرچه در نظر دیگران این کار پسندیده، اما بر روی چرکی که در حال نفوذ به گوشت و استخوان می باشد، مرهم نهادن، بسیار زیانبار است." 
دلقک گفت: " من نمی گویم از من در گذر تنها از تو تقاضا می کنم اندکی بردباری به خرج داده و بگذار چندروزی بگذرد و در این مدت در مورد رخدادهای پیش آمده تدبر و سپس تصمیم نهایی بگیر و پس از آن اگر مقرر نمودی که مرا گوشمال دهند هم تصمیمت تکیه بر یقین دارد نه هوای نفس؛ همچنین مشورت نمودن با صالحان را از یاد مبر که این امر بر پیامبر(ص) نیز نازل گردیده است."
🌻🌻🌻 
مشورت کن با گروه صالحان 
بر پیمبر امرِ شاوِرهُم بدان 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٦١١
🌻🌻🌻 
دلقک افزود: "علت آن که پیامبر به مشورت بسیار اهمیت می داد آن بود که امکان خطا و کژروی در تصميم گيري کم می شود و اگر خِرَدِ هر شخص را همچون چراغی در نظر بگیریم، بی گمان بیست چراغ از یکی روشنایی بیشتری دارند حتی می توان امیدوار بود که در این بین فردی پیدا شود که خرد او، برگرفته از الهاماتِ دل مینویی بوده و روشنایی آن به تنهایی از بیست چراغ هم افزون باشد."
 🌻🌻🌻
بو که مصباحی فتد اندر میان 
مشتعل گشته ز نور ِ آسمان 
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٦١٤
🌻🌻🌻
شاورهم: با ایشان مشورت نما 🍀 مصباح: چراغ 
🌻🌻🌻 
ادامه دارد 
 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻

#١٣٩٩/٤/١٢

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
a day ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 

#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا 
 #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته 

 #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 
 🌻🌻🌻
ادامه داستان ملک ترمذ و دلقک – بخش ششم 
🌻🌻🌻
دلقک گفت: " پادشاها آوازه ي نيكي هاي تو در همه جا پيچيده ؛ آیا رواست به من که همچون چشمان تو حقایق را نشان داده و به بردباری فرامی خوانمت، آزاررسانی؟" شاه پاسخ داد که نیکی نمودن پسندیده است اما در زمان و جای مناسب و همانگونه که در شطرنج، در خانه ی رخ، مهره ی شاه نمی نهند، شرط عدالت نیست که با بدنهادی همچون تو، نیکی نمود:
🌻🌻🌻 
عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش 
ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٩٦
🌻🌻🌻 
شاه افزود که هرآنچه یزدان آفریده در جایی کاربرد دارد، از بردباری و بخشش گرفته تا پند، سرزنش و تنبیه و همانگونه که از هرکدام خیر مطلق نمی رسد، شرِّ مطلق نیز سهم آفریده ای نمی شود بلکه هرکدام به اندازه ای سود دارند و به میزانی زیان؛ از اینرو داشتن آگاهی هنگام بکار بردن تنبيه و تشويق، واجب است؛ چه بسا زجری که مسکینی می کشد برایش از نان و حلوا سودمندتر باشد و آن که از روی آگاهی، عرصه بر وی تنگ می نماید، ثواب بیشتری از بخش کننده ی نان و حلوا به نیازمندان داشته باشد زیرا حلوا دربدن موجب ازدیاد صفرا می شود اما نواختنِ یک سیلی به صورت مسکینی که تن به کار نمی دهد، او را به خود آورده تا تکدی گری رها و بر آن شود که با تکیه بر زور بازوی خود، نیازهایش برآورده نماید و یا در جایی دیگر نواختن سیلی بر صورت خطاکاری، موجب می شود از جرم های سنگینی که در آینده ممکن بود از او سرزند، بازداشته شود، جرم هایی که چنانچه مرتکب شود، جانش خواهند ستاند:
 🌻🌻🌻
سیلیی در وقت بر مسکین بزن 
که رهانَد آنَش از گردن زدن 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٦٠٢
🌻🌻🌻 
ادامه دارد 
🌻🌻🌻 
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٤/١٢

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
2 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 

#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا 
 #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته 

 #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻 
ادامه ی داستان ملک ترمذ و دلقک – بخش پنجم 
🌻🌻🌻 
دلقک به شاه گفت که یکی از نشانه های خشمِ برخاسته از هوای نفس آنست که فرد خشمگین شتاب دارد که هرچه زودتر تنبيه کند مبادا که آرام شده و از ذوقِ تنبیه بی بهره گردد!! و شایسته است که پادشاه این خشم از خود دور نماید همانگونه که اشتهای کاذب، ذوقی در فرد برانگیخته و او را وادار به خوردن می کند که موجب بیماریش می شود و برای بازشناسيِ اشتهای صادق از کاذب، لازم است که اندکی صبر نموده تا هرآنچه خورده شده، کاملا گوارش یافته و سپس لقمه های دیگر خورد و این صبر، مایه ی تندرستی ست.
 🌻🌻🌻
شهوت کاذب شتابد در طعام 
خوف فوت ذوق هست آن سقام
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٨٦
🌻🌻🌻
دلقک افزود که تو می خواهی با تنبیه کردن من بلا را از سلطنت خود دور نمایی چون می اندیشی که من رخنه ای ایجاد کرده ام و باید آن را ببندی اما مگر نمی دانی قضا و قدر بازی هایی دارد که بسیار گیراتر از این رخنه می تواند به قدرت تو آسیب زند؟ آیا رواست که برای دور نمودن بلا، ستمگری پیشه نمود؟ در حالی که چاره ی آن نیکی نمودن و بخشایش می باشد.
 🌻🌻🌻
چاره ی دفع بلا نبوَد ستم 
چاره احسان باشد و عفو و کرم 
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٩٠
🌻🌻🌻
سقام: بیماری 
 🌻🌻🌻
ادامه دارد
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحيم
🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٤/١١

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
3 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
ادامه ی داستان ملک ترمذ و دلقک – بخش چهارم 🌻🌻🌻
دلقک که دید شاه حکم زندانی کردن او صادر نمود به گریه و زاری ادامه داد و گفت که ای پادشاه بلندمرتبه تو آنهایی که موجب رنجشت می شوند می بخشایی چگونه مرا که مایه ی شادی تو هستم از خود می رانی؟! اما سخنانش دیگر در پادشاه بی تاثیر بود زیرا با وجود گفته ی وزیر مبنی بر دورویی او دیگر نمی توانست از خود دفاعی کند تا بر دل شاه اثر بخشد سپس پادشاه افزود: "همانطور که بانگ دُهُل به شرط خالی بودن ساز، جانفزاست، تو نیز می بایست در زندان چنان از دورویی ها خالی شوی تا باز هم دل ما از شنیدن سخنانت آرام گیرد زیرا دل تفاوت سخن راست را که آرامش بخش است از دروغ که اینگونه نیست ،باز می شناسد.
🌻🌻🌻
چون طُمأنينه ست صدقِ با فروغ 
دل نیارامد به گفتارِ دروغ #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٧٦
🌻🌻🌻🌻 همچنین پادشاه گفت: "همانگونه که اگر همراه لقمه ای، ذره ای از خس و خاشاک باشد، آدمی با گرداندن لقمه در دهان، وجود آن را تشخیص می دهد و یا اگر اندكي خس و خاشاک همراه باد وارد چشم شود، چشم آنقدر خود را باز و بسته کرده و اشک می بارد تا آن ها را از خود براند، ما نیز این دلقک را همچون همان خس و خاشاک است از دهان و چشم خود بدور می اندازیم."
🌻🌻🌻 ما پس این خس را زنیم اکنون لگد
تا دهان و چشم ازین خس وارهد
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٨٠
🌻🌻🌻 دلقک به شاه نهیب زد: " اکنون که می خواهی مرا ادب کنی آیا نمی دانی که من جز آستان تو پناه و مامنی دیگر ندارم پس چرا اینقدر در این کار شتاب نموده و بردباری و بخشایش زیبای خویش خدشه دار می کنی؟ ! و بدان که در این کار از هوای نفس خود پیروی می نمایی زیرا خشمی که برخاسته از نفس باشد، تا ویران ننماید، خرسند نمی شود." 🌻🌻🌻
وآنچه باشد طبع و خشم عارضی
می شتابد تا نگردد مرتضی (تا راضی نشود از شتاب بازنمی ایستد.) #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٨٤
🌻🌻🌻
ادامه دارد 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٤/٩

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
4 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 قدم نهادن در راه شناخت و رسیدن به "اشراق" نشانه هایی دارد، کمترینش آن که دل سالک پیام هایی دریافت می نماید که موجب خشنودی، آرامش، سرور، احساس بی نیازی و ... می شود اما آفریدگارا روا مدار که با وجود آزمندی ها، تیرگی های رنجش و ناراستی، بدخواهی ها و وارد آوردن آسیب به آفریده ها، دم از وصول به حقیقت زده شود!!
🌻🌻🌻 زان طرف آمد یکی پیغام ؟ نی!
مرغی آمد زین طرف زان بام؟ نی! 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٥٣
🌻🌻🌻 ادامه ی داستان ملک ترمذ و دلقک – بخش سوم 🌻🌻🌻 دلقک که با ندانم کاری ها، عرصه بر خود تنگ نموده بود، سراسیمه وارد شهر شده و با افگندن آشوب به جان درباریان، همچون مدعیانی بود که اگرچه بر زبان ادعاها دارند اما در کردار، ثابت می کنند که از رسیدن به مقصود ناتوانند؛ وی بی خبر از آن که سرانجام، حماقت ها، گریبانگیرش می شوند، بانگ برآورد که نمی تواند به امر سلطان فرمان برده و سه روزه به سمرقند رفته و بازگردد!! وزیر که از کارهای او به جان آمده بود رو به شاه نموده و گفت که به نظر می آید دلقک برای انجام کار دیگری از ده برگشته و اکنون با مسخرگی، پنهان کاری می کند تا بر وی ببخشایی؛ کافیست که برای فهمیدن حقیقت به رنگ رخسارش توجه نمود که نشانه ی دغلبازی او می باشد و سزاوار است که این بار تنبیه شود تا دیگر کسی جرات نداشته باشد با سلطان دورویی کند.

دلقک به گریه و ناله درآمده زانو برزمین زد و گفت : "پادشاها رحم کرده و جان مرا مگیر که اینان تو را نسبت به من بدگمان می نمایند و نمی دانند که به فرموده ی خداوند در قرآن، بدگمانی از گناهان بزرگ است."
🌻🌻🌻 انَّ بَعضَ الظَّنِّ اثم است اي وزير 
نیست اِستَم راست، خاصه بر فقیر
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٦٩
🌻🌻🌻
اثم : گناه 🍀 استم: ستم 🍀 ظن: گمان 🌻🌻🌻 ادامه دارد 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻 #١٣٩٩/٤/٩

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
4 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 ادامه ی داستان ملک تِرمَد و دلقک – بخش دوم 🌻🌻🌻 تمامی درباریان از دیدن فغان و آشوب دلقک یکه خورده بودند زیرا که او همواره در حال شادی و گفتن لطیفه بسر برده و به ویژه شاه را خندان می نمود چنان که گاه از فرط خنده، شکم ها را با دو دست گرفته، عرق بر پیشانیشان نشسته و ناگهان نقش زمین می شدند اما آن روز که او را آن چنان ترشرو دیدند که با بردن دست به نزدیک لبانش همگی را دعوت به سکوت می نمود، هزاران فکر و خیال به سرشان راه یافت؛ همچنین پادشاه، از آنجا که بسیاری از شاهان و امیران اطراف قلمرو خود کشته و یا به مرزهایشان تجاوز نموده بود، دچار این توهم شد که شاید دشمنان به ایشان حمله کرده باشند پس با تحکم بدو گفت که هرچه زودتر بگو که تو را چه شده است؟
دلقک پس از آن که لختی نفس تازه کرد، گفت که من در ده بودم که شنیدم منادیان آواز سرداده اند که هرکس بتواند سه روزه تا سمرقند تاخته و از آنجا خبر آورد، خلعت و هدیه های بسیار بدو می بخشی؛ من هم هرچه زودتر به جانب کاخ شتافتم تا تو را آگاه نمایم که توان انجام چنین امری ندارم لذا به من امیدوار مباش!!! پادشاه گفت: "لعنت به این زودباشت باد که برای این خبر بیهوده، صدها گونه تشویش به دل ما نشاندی." همچون احوال آنان که با شور و غوغا دم از پختگی و دست یافتن به گوهر مقصود زده و قدر خود تا بایزید حتی بالا می برند اما به راستی، ناآگاهی و ندانم کاری های خود را اثبات می کنند و بس: 🌻🌻🌻
همچو این خامانِ با طبل و علم
که الاقانیم در فقر و عدم 
لافِ شیخی در جهان انداخته 
خویشتن را بایزیدی ساخته #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٤٧_٢٥٤٨
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٤/٦

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
7 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 آن گاه که انکار حقیقت، آدمی را وادار می نماید تا از پیشه نمودن نیکی سربرتافته و با دو صد دلیل در پی اثبات کوردلی خویش باشد، ایزدا یاری فرما تا سرمایه ی عمر در این اثبات پوچ به هدر نرود.
🌻🌻🌻 غُاغُل و طاق و طُرُنب و گیر و دار 
که نمی بینم مرا معذور دار !!
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٠٩ 🌻🌻🌻 برای روشن تر شدن این که ادعاهای بیهوده چگونه توان آدمی فرسوده ، 
نتیجه ای در پی نداشته و نشانه ی ناآگاهی صاحبانشان از درک حقیقت می باشد، داستانی بیان شده از پادشاه دیار تِرْمَد که وعده داد که هرکس برای آوردن خبری که وی در نظردارد، بتواند خود را در مدت سه یا چهار روز به سمرقند برساند، چندین غلام، خلعتی، اسب و کنیز زیبارو بدو هدیه می دهد.
پادشاه، دلقکی داشت که با گفتن لطایف بی معنا، اهل مجلس را می خنداند و در این کار بسیار هم ماهر بود اما در آن هنگام، در دهی بسیار دور از بارگاه سلطنتی بسر می برد و به محض شنیدن وعده ها از جانب ماموران حکومتی، مرکبی تندرو قرض کرده و به تاخت به جانب شاه پیش راند تا بدانجا که از شدت شتاب، مرکبش سَقَط شده و ناچار به فراهم نمودن چهارپایی دیگر شد که آن نیز در نزدیکی قصر از پا درآمده و دلقک به ناچار، دوان دوان، باقی راه را پیمود و در حالی که از شدت نفس زدن نمی توانست صحبت کند، چشمانش در بین حاضران تنها جویای شاه بود تا آنجا که در بین درباریان همهمه افتاد که او را چه شده است؟ نکند که دشمنی خونخوار قصد جان ساکنان شهر نموده یا بلایی قرار است بر ایشان نازل شود؟ و او که همچنان با دو دست بر سر زانوان می کوبید، واویلا گویان قدم به صحن بارگاه شاه گذارده، زمین بوسید و هرچه شاه و اطرافیان از او پرسیدندکه چه شده است؟ ایشان را با اشاره به لب به سکوت می خواند تا نفسی تازه کند. 🌻🌻🌻
ادامه دارد 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٤/٦

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
7 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 داستان سه دوستِ همسفر که هریک به دین عیسی، موسی و پیامبر خاتم بودند، حکایتی را به ذهن متبادر مي کند که در آن قوچ و گاو و شتری به دسته ای گیاه سبز در هم پیچیده شده رسیده و قرار گذاشتند که هرکدام بتواند ثابت کند قدمتش در کره ی خاکی بیش از دیگری ست، دسته ی گیاهان سبز از آن وی باشد زیرا بر آفریدگان واجب است کهنسالان را مراعات نمایند اگرچه گردش دوران گاه چنان ستمگرانه است که ، کنهسالان تنها در دو موقعیت ارج نهاده شده و در ابتدا قرار می گیرند: یکی هنگام بخش غذای سوزان زیرا جوانان را تاب صبوری بر غذا نبوده و اگر در ابتدا غذای داغی در پیش روی ایشان نهند، کام و گلو بسوزانند و یکی هنگامی که می خواهند ببینند که آیا پلی در شُرُفِ ویرانی ست یا خیر، سالمندان را در ابتدا از روی آن عبور می دهند تا اگر پل لغزید و فرو ریخت، جوانان از آسیب در امان مانند!!! از اینرو آسیبِ جوانانِ بی خرد بر سالخوردگان بسیار است هرچند خود از آن بی خبر باشند: 🌻🌻🌻
یک سلامی نشنود پیر از خسی
تا نپیچد عاقبت از وی بسی 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٤٧٠
🌻🌻🌻 باز می گردیم به حکایتِ قوچ و گاو و شتر که هركدام، سعی بر اثباتِ قدمت خود داشتند تا گیاه را از آن خود نماید:

قوچ گفت که من با قوچی که فرستاده شد تا بجای اسماعیل سر بریده شود، از یک صحرا چریده ام؛ گاو گفت که من با گاوِ آدم جفت شده و او را در زراعتِ زمین هایش یاری ها نموده ام؛ شتر که این همه سخنان حیرت انگیز شنید، گردن دراز کرده و دسته ی گیاه را برداشت و شروع به خوردن کرده و گفت که برای خوردن این دسته علف، من نیازی به تاریخ و اثبات قدمت خود ندارم که هرچقدر هم که شما قدیمی باشید، همه می دانند که سرشتِ من از شما برتر است : 🌻🌻🌻
داند این را هر که ز اصحاب نُهي است 
که نهادِ من فزون تر از شماست
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٤٨٣
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٣/٢٨

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
16 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
ادامه ی سرگذشت سه دوست همسفر – قسمت چهارم 🌻🌻🌻
یاران مرد مسلمان پس از شنیدن خوابی که دیده بود گفتند که به راستی خواب راست را تو دیده ای که در بیداری هم از آن برخوردار گشته ای. 
پروردگارا یاری فرما تا دانسته شود که زیرکی های ذهن کژانديش که همواره در پی بیشتر و بهتر خواستن از موهبات زمینی ست، کامروایی حقیقی به همراه نداشته و تنها آنان که در کار پرورش پندار، کردار و گفتار نیک بوده و در سر تنها هوای خدمت به آفریده ها دارند، همیشه را برده اند و بس: 🌻🌻🌻
درگذر از فضل و جَلدي و فن
کار، خدمت دارد و خُلقِ حَسَن
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٥٠٠ 🌻🌻🌻 خدمت رسانی به آفریده ها از آنرو کامرواییِ ناب در پی دارد زیرا موجبات خرسندی ایزدی فراهم می آورد و به راستی ستایشِ اوست زیرا هرآنچه که پدیدار گشته ، براساس آفرینش خود در کارِ برآوردن فرمان ایزدی ست اما آنان که گرایش به خیر ندارند، سرمایه گرانبهای عمر درباخته اند؛ آیا سامری توانست با مکر و حیله گری، گویِ توفیق از موسی کلیم ا... برباید؟ و آیا آن همه ثروت قارون در هنگام مرگ توانست او را از بلعیده شدنش توسط زمین، نجات دهد؟ خوشا آنان که اين همه دانسته و سر و جان و دل وقفِ پندار، گفتار و كردارِ نیک نموده اند. 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٣/٢٨

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
16 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت
هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 ادامه داستان سه دوست همسفر- قسمت سوم 🌻🌻🌻 مرد جحود گفت که وقتی از این مکاشفه بازگشتم دریافتم که تمام پیامبران از دیار از عشق و دوستی می باشند و اگرچه در شمار بسیار، اما در معنا یگانه اند: 🌻🌻🌻 انبیا بودند ایشان اهل وُدّ 
اتحادِ انبیاام فهم شد
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٤٤٧
🌻🌻🌻 همچنین افزود که دانسته است تا آخرین لحظه ی عمر هرکس، حتی اگر کافر(پوشاننده ی حقیقت ) باشد، شایسته نیست که در موردش قضاوت شود، چه بسا مقدر باشد که در آخر، مقبول درگاه از دنیا برود:
🌻🌻🌻 هیچ کافر را به خواری منگرید
که مسلمان مردنش باشد امید
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٤٥١
🌻🌻🌻 سپس شخص مسيحي گفت که در خواب، حضرت عیسی رو نموده و مرا با خود به آسمان چهارم، قرارگاه خورشید برد و در این مسیر چه عجایب ها بر من آشکار گشت که به وصف نیایند زیرا همگان می دانند که شگفتی های آسمان ها بسی برتر از زمین است. 
مرد مسلمان گفت که من هم پیامبرمان را دیدم که نزد من آمده و گفت که یکی از دوستانت با موسی کلیم ا... به کوه طور رفته و با وی نرد عشق باخت و دیگری را عیسی مسیح تا اوج آسمان چهارم با خویش برد پس ای مومن ساده ی ضرر دیده، تو نيز برخیز و آن آش و حلوا را بخور. 
یارانش که دهانشان از تعجب باز مانده بود بدو گفتند که : " و تو هم ای آزمند برخاستی و همه ی غذاها را خوردی؟!" مرد مسلمان گفت که وقتی چنان شاهی، فرمانی براند، چه کسی را زهره است که بدان عمل ننماید؟ آیا تو ای دوست مسیحی من، توان آن داری که از فرمان عیسی سر برگردانی؟! 🌻🌻🌻 من ز فخر انبیا چون سر کِشَم؟
خورده ام حلوا و این دم سر خوشم 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٤٩٧ 🌻🌻🌻 ادامه دارد
🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٣/٢٧
#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
17 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 ادامه ی داستان سه دوست همسفر – قسمت دوم 
مرد مسلمان اصرار کرد که برای آن که مشخص شود سهم هرکدام از حلوا چقدر است، در حال، آن را تقسیم کرده و آن که گرسنه است، میل نموده و هرکه نمی خواهد، فردا تناول نماید اما آن دوتن خوش داشتند که مرد مسلمان که روزش را با روزه به سر آورده، شب را هم به سختی بگذراند پس بدو گفتند که دیگر از قسمت کردن سخنی به میان میاورکه هرچه هست از آنِ خداوندست و به راستی تمامی قسمت ها بدو بازمی گردد. 
مرد مسلمان از آنجا که بر طریق تسلیم و رضا بود، گفت که هرچه بگویید، می پذیرم پس خوابیدند و صبح که بیدار شده و هرکدام به طریق خویش، روی شسته و آداب عبادت به جای آوردند، تصمیم گرفتند که هريك از شرح خواب دیشب و عوالمی که در رویا دیده بود، سخن گوید تا معلوم شود که کدامیک در معنا برتر است و آن كه رویای برتری دیده، تمام حلوا را او خورَد زیرا که نشان می دهد مرتبه ی روحانیش بالاتر بوده و بر دیگران واجب است خدمتش نمایند: 🌻🌻🌻
آن که اندر عقل بالاتر رود
خوردن او خوردن او جمله بود
فوق آمد جانِ پُر انوارِ او 
باقیان را بس بُوَد تیمارِ او #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٤٢٤_٢٤٢٥
🌻🌻🌻 پس مرد یهودی گفت که حضرت موسی به خوابش آمده و او در پی اش تا کوه طور رفته و در آنجا کوه ، موسی و خودش را غرق در نور دیده چنان که با ایشان یکی گشته مثل سایه هایی که در نور ناپدید می گردند سپس دیده که کوه طور سه شاخه شده و هرکدام به نور ایزدی روشن بوده اند، یکی از شاخه ها به سوی دریاها رفته و آب هایشان شیرین نموده ، یکی دیگر از شاخه ها به زمین رفته و چشمه ی شفا از آن جوشيده و شاخه ی دیگر تا کعبه و عرفات رفته اما وقتی به خود آمده، دیده که که کوه طور و موسی و خودش همچنان پابرجا، اما زیر پای موسی را همچون یخ، هرآنچه بوده، در حالِ گداختنِ يافته است. 🌻🌻🌻
ادامه دارد
🌻🌻🌻 #١٣٩٩/٣/٢١

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
23 days ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#Mowlana #Mowlavi 
@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
زیرکی ضد شکست است و نیاز
زیرکی بگذار و با گولی بساز
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣٧٢
🌻🌻🌻
آنچه موجب می شود حوایج نوزاد شیرخواره برآورده شده و به سادگی مراحل رشد و نمو را پشت سر نهد، نه زیرکی ها و جستن روش های گوناگون بلکه "نیاز" است نیازی که تمامی کمک ها و حمایت های مادر را به سوی خود می خوانَد:
🌻🌻🌻
زان که طفل خرد را مادر نهار
دست و پا باشد نهاده برکنار 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣٧٥
🌻🌻🌻 زندگی، فرصت های پیاپی را در اختیار همگان قرار می دهد، چه آزمندانی که گمان می نمایند با زیرکی های گوناگون می توانند برخورداری بیشتر یابند، چه آن ها که با ساده دلی، نیکی را تنها راه رهایی می دانند اما کامروایی راستین از آنِ نیکان است.
برای روشن تر شدن این مفهوم، داستانی بیان شده از سه دوست همسفر مسلمان و مسیحی و یهودی:
🌻🌻🌻 ایشان اگرچه از پیروان پیامبران دارای کتب آسمانی بودند اما آن پیرو محمد(ص) ، فارغ از هرگونه زیرکی، تسلیم مشیت ایزدی و همچون بازِ شاهی بود که با جغد و کلاغ همراه گشته و اگرچه همدمی با جنس ناجور، عذابی سترگ است اما از تقدیرش ناراضی نبوده و می دانست همانگونه که اگر در قفسی، سه پرنده ناهمگون در کنار هم حبس باشند و درِ قفس که باز شود، هرکدام به سوی هم جنس خود پرواز می نمایند، او نیز با رضایت از همراهی با ایشان در انتظار آن لحظه ی موعود بود تا بسوی یاران راستین خویش پر کشدهمانسان که چهارعنصر آب، باد، خاک و آتش در تن آدمی، انتظار فرارسیدن لحظه ی مرگ و گسسته شدن پیوندها می کشند تا هرکدام سوی اصل خود بازگردد. 
هنگامی که روز به پایان آمده و تصمیم گرفتند شب را در مهمانسرایی بمانند، مردی نیک کردار برای ایشان اندکی حلوا آورد تا خستگی از تن بدرکنند، مرد مسلمان که روزه بود و بسیار گرسنه و هنگام نماز شام میل داشت با حلوا افطار کند دست به بشقاب برد اما آن دو نفر که بسیار سیر بوده و نمی توانستند حتی اندکی از آن تناول نمایند پیشنهاد کردند که تا فردا آن را نگه دارند؛ مرد روزه دار گفت : بهتر که همین حال آن را تقسیم کرده ، هرکس قسمت خود را خورده و منتظر فردا نمانیم زیرا امشب این حلوا خورده می شود، اما ایشان بدو بد گمان شده و گفتند که حتما تو می خواهي تمام آن را به تنهايي تناول كني!ادامه دارد
a month ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
راه شناخت، فارغ از هرگونه فلسفه ، دلیل و ادعا، حقیقت را در ذات انسان دانسته و در عوضِ کند و کاو در آسمان ها و زمین، گشودن درب دل را تنها راه دست یابی به گنج راستین می داند.
آزمودن روش های گوناگونِ خودشناسی که براساس الهامات دل زنده به حضوران نباشد، همچون کوشش های کنعان، پسر نوح است که بجاي روی آوردن به کشتی او در آن طوفان سهمناک، می خواست با رفتن به قلل کوه های مرتفع، خود را نجات دهد!! 🌻🌻🌻
گو: "بدو" ، چندان که افزون می دَوَد
از مرادِ دل جداتر می شود
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣٥٧ 🌻🌻🌻 و یا همچون آن خواهانِ روزیِ بی رنج که تیر در کمان نهاده و هر روز با قدرت هرچه تمامتر آن را پرتاب می نمود بلكه به گنج دست یابد بی خبر که هرچه تیر دورتر می انداخت، از دست یابی به گنجِ راستین که وجود خودش بود، ناکام تر می ماند. 
خوشا آنان که دریافته اند که "نادانی" موجبِ افزونی "رنج" است از اینرو برای کاستن آن، از غرور دست کشیده و مدد خواهی از استادان معنوی را "ننگ" ندانسته و با عمل براساس رهنمودهای ایشان، از سرمایه ي عمر بهترین بهره ها برده و به مراد دل رسیده اند كه :
🌻🌻🌻 ای بسا علم و ذکاوات و فِطَن 
گشته رهرو را چو غول و راهزن
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٢٦٩
🌻🌻🌻 فطن: زيرك، هوشمند 🍀
ذکاوات: تيز هوشي 🍀 فضل: دراينجا به معنايِ پندارِ برتري ست. 🍀 فضول: كنجكاو و گستاخ 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻 #١٣٩٩/٣/١٦

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
a month ago
a month ago
a month ago
a month ago
a month ago
a month ago
a month ago
a month ago
a month ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 رنج و گریه، سهم اندیشه ای ست که گنج را در آفریده ای غیر از آدمی می جوید و سرور، همواره همراه است با جویای حقيقت در اصالت انسان که گنج راستين است. 🌻🌻🌻
ادامه سرگذشت فقیر در طلب روزی بی رنج – قسمت سیزدهم 🌻🌻🌻 آن که هرآنچه از معشوق ازلی رسد را نیکو داند، چشم اشکبار یا لب خندان برایش تفاوتی ندارد از اینرو خواست بیش از حد در هر امری را دور از اندیشه های عارفانه می داند چون عارف کاملا تسلیم به خواست حق و راضی بدان است پس اگر قرار باشد با پرتاب تیر و نشانه گذاری در مکانی كه تیر می افتد، به خواسته ای برسد، لزومی نمی بیند که تمام توان خود را در هرچه دورتر انداختن تیر بکار بَرَد، زیرا می داند که هرجا تیر به زمین افتاد، همانا "هدف" است. 
آن جویای روزی بی رنج نیز که در پی بشارت هاتف برای دست یابی به گنج، بارها و بارها تیر در کمان نهاده و با قدرت هرچه تمام تر آن را پرتاب کرده و هرجا که بر زمین نشسته، موضع آن کنده و به نتیجه نرسیده بود، با چشمانی اشکبار و دلی دردمند رو به درگاه ایزدی کرده و چاره ی کار طلب نمود تا این که به دلش الهام شد که چه کسی به تو گفت زه کشیده و تیر پرتاب نمایی؟ کافی ست آن را به راحتی رها کرده و به هرجا که فرود آمد، گنج همانجاست.
🌻🌻🌻 ای کمان و تیرها برساخته 
صید نزدیک و تو دور انداخته 
هرکه دور انداز تر، او دورتر 
وز چنین گنج است او مهجورتر #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣٥٤_٢٣٥٥ 🌻🌻🌻 تمنای وصال حق، برتر از هر خواستنی ست و برای نیل بدان، نیازی نیست که کوه ها و دشت ها زیر پا نهاد زیرا که از رگ گردن به آدمی نزدیک تر است و 
این پیامِ روشن تر از خورشید بارها و بارها در گوش سر و دل نجوا شده : " و نحن اقرب الیه من حبل الورید" ( سوره ق آیه شانزدهم ) – و ما از شاهرگ گردن به او(انسان) نزدیک تریم. خوشا آنان که جويايِ این چشمه ی آب حیات در خویش شده و به وصالش رسیده اند. 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻 #١٣٩٩/٣/٨

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
a month ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 خویش را موزون و چُست و سُخته کن 
ز آبِ دیده نان خود را پُخته کن #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣٤٦
🌻🌻🌻 از درگاه دوست ، ديده ي اشكبار را بشارت هاست که بارش، طلایه دارِ سبزی و خرمی ست.

در پهنه ای که چشمان "آدم"، گریه ی نیاز را تنها راه رهایی دانست، چگونه می توان خشک چشم و از سوز "نیاز" برکنار بود؟! پروردگارا 
این تنِ خاکی همچون کویری بی آب و بَر گشته که در انتظار بارشِ بخشایشت، چشم به آسمانِ دل دوخته است؛ کارِ بنده، دراز نمودنِ دستِ نیاز به سویت می باشد زیرا که "رنج" و "آسایش" از جانبِ تو دانسته و باور دارد که مهربانی تو، مرهم شفابخشی بر تمامی نداشته ها و توانائيَت، تکیه گاهِ بی هراسی برای رنجِ ناشی از " فقدان " هاست و در این راستا، هرآنچه را كه مانع از روان گشتنِ مناجاتِ از صمیمِ دل می باشد، همان بِهْ که از آن دوری گزیده شود. 🌻🌻🌻
در "ندارم" هم، تو داراییم کن
رنج دیدم ، راحت افزاییم کن 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣٣٥ 🌻🌻🌻
اخی: برادر 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٢/٢٣
#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
2 months ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 باوجود احساس توانمندی، بطور ناگهانی دچارگشتن به بیماری سخت و ناتوانیِ خویش شناختن، بسی دردناک است و با وجود احساس کامیابی، دارایی، برتری و ... به ناگهان لرزه بر چهار ستونِ کاخ آرزوها افتادن، بسی هراس انگیز اما چه خوش باشد که این درد و هراس به کوی "نیاز" رهنمون شود؛ آنجا که با دلی شکسته، زبان به مناجات گشوده گشته و با آفریدگار، سخن ازاحساس ناتوانی ها و دلتنگی ها به ميان آيد:
🌻🌻🌻 چون "الف" چیزی ندارم ای کریم 
جز دلی دلتنگ تر از چشمِ "میم"
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣٢٩ 🌻🌻🌻 چه بسا تمامی "داشته "ها که مایه ی مباهات و فخرند با وزشِ طوفانِ حوادث، از کف رفته و آن همه شهرت و اعتبار، رنگ بازند؛ اما آنان که از ابتدا این حقیقت را دریافته و از میانِ تمام القاب، لقب "هیچ" بر خود برگزیدند، همیشه را بُردَند. 🌻🌻🌻
هیچ دیگر بر چنین هیچی منه 
نام ِ دولت بر چنین پیچی منه
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣٣٣
🌻🌻🌻
عنا: رنج و سختی
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٩/٢/٢٣

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
2 months ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 معبودا 
اگر آدمی چنان توانا بود که تمامی چاره اندیشی هایی که ذهن کژاندیش به او می نمود، عملی سازد؛ هر شبانگاه، هشیاری خود را که به دست حواسش می باشد، همچون کشتی های شکسته به سوی ناکجاآباد رها نمی کرد اما چون تو مقرر فرموده ای که خواب، او را برباید؛ با رضا و رغبت، هشیاری خود، روانه ی دیار رويا نموده و دریای رحمت تو، جانش در آغوش می کشد تا هر که را صلاح بدانی در انوار حضورت غوطه ور و از شرابِ آن مست شده ، اما دیگری را اوهام و خیالات گوناگون درربایند!! 🌻🌻🌻 آن یکی را کرده پُر نورِ جلال
وان دگر را کرده پُر وهم و خیال 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٢٢٣
🌻🌻🌻 پس در حالی که حتی هشیاری و بیهُشي از اراده ی آدمی خارج است، بارخدایا یاری فرما تا به سببِ پندار، کردار و گفتار، مغرور نشده و از گمراهان نگردد و به راستی چگونه می توان به خود غرّه شد در حالی که هنگام خواب، بي اختيار به "هیچ" گراییده و در بیداری، همواره در "پیچ و تاب"ِ اما و اگرها ، حسرت ها و آرزوهای بی پایان بوده و دردمند و آزرده خاطر سرمایه ی عمر گرانبها هدر می دهد.

خوشا آنان که از ورطه ی این همه رنج ِ جان فرسا که در نتیجه ی خود بینی ها ، حاصل می شود، عبور کرده، كم و بيشِ داشته ها از جانبِ معشوقِ ازلي دانسته ، بدان راضي بوده و خدابین شده اند. 🌻🌻🌻 فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
کفرست درین مذهب خودبینی و خود رایی (حافظ جان)
🌻🌻🌻 #١٣٩٩/٢/٢١ 
https://telegram.me/molana_neyname_bhb
2 months ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
پروردگارا
خاکِ بی مقدار را چه کرّ و فَرّي ست تا در خورِ آن باشد که نفخه ی خود بر وی دميده و او را خلیفه ی خود خوانی؟ و اگر بر قامت آدم و فرزندانش چنین خلعتی پوشانده ای و ایشان را از جهانِ "نیست" به سرايِ هست آورده ای؛ نه به دلیل شایستگی آن ها بلکه نشانه ی لطف و کرم تست و بس:
🌻🌻🌻
در عدم ما مستحقّان، ، کی بدیم ؟
که بر این جان و بر این دانش زدیم؟
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣١٦
🌻🌻🌻
پس اگر هر کسی روی به درگاه تو نموده و از سرِ نیاز در مناجات، خواسته ها دارد، بی گمان آن دعا نیز از سوی تو بر دل وی فرستاده شده و هرگاه كه صلاح بداني، اجابت خواهد شد:
🌻🌻🌻
چون دُعامان، امر کردی ای عُجاب 
این دعایِ خویش را کن مُستَجاب
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣٢٠
🌻🌻🌻 عُجاب: بسيار شگفت آور 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
2 months ago
شکوفه های درختان دوباره گل دادند
مرا به خاطره هایم دوباره هل دادند
به لحظه های پر از عطر خوب شب بوها
به شوق و شور ِنهانی به کنجِ پستوها
به ترس و سرخوشی قصه های جن و پری
به لحظه های عزیزی که  زود شد  سپری
به عطر یاس لباس پدر به آغوشش
چگونه می شود آخر کنم فراموشش
به هر نوازش ِ مادر به بانگ ِ لالایی
به آن زمان که محبت نبود کالایی
به کوچه باغ و هیاهوی هم محلی ها
به روزگار خوشی بین سخت ْسالی ها
چه ساده شد سپری عمر و مهر گشت تباه
کنون چه مانده بجز درد و رنج و ناله و آه
دگر خبر ز شراب و سبوی ساقی نیست
به کوی مهر و وفا هیچ کومه باقی نيست
تمامي هستي ما زير خاك خوابيده است 
به بوستان وفا ابر كينه باريده است
لبان وسعت لبخند غرق غم شده است
ز خوان خانه ي ما جام مهر كم شده است
اگر چه شام سيه سخت و تلخ و جانكاه است
 دخيل بند اميدم كه صبح در راه است
ز هر شكوفه كه بر آستانه ي گذر است
نويد نو شدني با تولدي دگر است 
#سياوش_مقدم

#شعر #بهاريه #شبه_خاطرات #شعرفارسی
2 months ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 اگرچه انبوهِ خس و خاشاک در زمانی اندک، نیلگونِ دریا را می پوشانند اما این پیامد، همیشگی نبوده و با وزش باد و تلاطم امواج، بالاخره زیباییِ دریا نمایان می گردد.

همچنین اگر رخدادهای دل خراش و تیرگی هایی که یارانِ اهریمن ایجاد می کنند، در بُرهه اي از زمان، احساسِ ترس و پریشان خاطری به همراه داشته و در نتیجه موجب ناتوانی در دریافتِ حقیقت می شوند اما دير يا زود، باور ِهاي راستین در نهادِ نیکان آشکار شده و ایشان را سربلند می نمایند همچون ساحران در زمان موسی که سر و پا و دست در راه ایمانشان باخته و از بابتِ آن دل شاد نیز بودند. 🌻🌻🌻 ساحران را چشم چون رَست از عَما
کف زنان بودند، بی این دست و پا 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣١٢ 🌻🌻🌻 ایزدا یاری فرما تا چشمِ دل چنان به دیدارِ حقیقت روشن شود که بتوان با وجود تمامیِ نابسامانی ها اندک هراسي به خود راه نداده و مهرِ بی کرانِ تو را حتي در خس و خاشاکِ رخدادهای ناخوشایند
دریافت نموده و همواره حکمت و قدرت بی منتهایت را تکیه گاهی امن دانست كه دل بدان آرامش يافته و مايه ي سرورِ جان شود. 🌻🌻🌻 بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس
تا نپوشد بحر را خاشاک و خَس 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٣١٣ 🌻🌻🌻 عما: نابینایی 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٨٩/٢/١٩

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
2 months ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
ادامه ی ماجرای درویش و طلب روزی بی رنج – بخش دوازدهم 🌻🌻🌻 آن فقیر در پی ندای سروش برای یافتن گنج، بارها تیر در کمان نهاده ، پرتاب نموده و هرجا که بر زمین می افتاد، اقدام به کندن زمین می کرد تا بلکه به روزیِ بی رنج دست یابد اما هربار سرخورده می شد تا این که از سرِ درماندگي رو به قبله نموده و مشغول راز و نیاز گشته و گفت که خداوندا می دانم که با آزمندی، بسیار شتابزده عمل کرده و از این دیگِ سیاهِ زیاده خواهی ها نه تنها لقمه ای نصیبم نگشته بلکه دستانم سیاه و دهانم سوخته است و آنقدر برای به دست آوردن گنج شتاب داشته ام که در طول تمامی این سختی ها، حتی یک بار هم به خود نگفتم که به خلوت رفته و از تو چاره بجویم که افتادنِ گره در کارها اگرچه از سوی تست اما گشایش آن هم همواره با اراده ی تو مي باشد. 🌻🌻🌻
آن گره کو زد همو بُگشايدَش 
مهره کو انداخت، او بِرْبايَدَش 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٢٩٤
🌻🌻🌻 و افزود که یافتنِ مکانِ گنجی که به من نمودی بسیار آسان به نظر می آمد اما می دانم هرآنچه از جانب تو آید، در ابتدا بسیار ساده ولي در اساس، چنین نیست؛ پس از این شتابزدگی ها و یاری نخواستن از تو توبه نموده و تمنا می کنم که این دربِ بسته به رویم بگشایی. 🌻🌻🌻
گفت یارب توبه کردم زین شتاب 
چون تو در بستی، تو کن هم فتح باب
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٢٩٥
🌻🌻🌻 کو: که او 🌻🌻🌻 ادامه دارد
🌻🌻🌻 #١٣٩٩/٢/١٥

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
2 months ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 باطنِ نیکِ پیام آوران از مُلكِ معنا همچون زرِ ناب است و بَدَلِ آن، اهریمنِ تیره نهاد که خود را بسانِ اژدهایی خوش آب و رنگ به نمایش گذارده و زياده روي در برخورداري از خوشی های سطحی و ناپایدارِ ِ دنیای مادی، برترین فراخوانِ اوست و آیا این اژدها می تواند به مثابه ی تکیه گاهی امن بوده و گرایش بدو مایه ی مباهات شود؟! 🌻🌻🌻
ضدِّ طبع ِ انبیا دارند خلق
اژدها را مُتَّكا دارند خلق 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٢٧٧ 🌻🌻🌻 اگرچه برگزیدنِ راه های اهریمنی و برخورداری از كام جويي هايي که بدان فرا می خوانَد و یا گاه رنج و اندوهی که بر سر فرو می بارد، پایانی تلخ دارد اما عنایت ایزدی همواره یار و یاور بوده و همانگونه که از دل شب تیره ، روز روشن بیرون آورده و تازگيِ گل را از خار فراهم می نماید، برای همگان این امکان ميسّر است که با شناسایی ِ حقیقت ِ وجودی خویش به گنجی جاودان دست یابند. 🌻🌻🌻
غنچه را از خار سرمایه دهد 
مُهره را از مار پیرایه دهد #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٢٢٨٣ 🌻🌻🌻 ایزدا یاری فرما که لغزش های راه مستقیم رستگاری، منجر به انحراف و دوری نشود همچون آن درویشِ تهیدست که در پیِ بشارت سروش آسمانی برای به دست آوردن گنج، به گمانِ بیهوده به منطقه ای در خارج از شهر رفته، تیرها در کمان نهاده و پس از پرتاب، هرجا که فرود می آمدند، زمینِ آن ، به امید یافتن گنج، می کند!! 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 #١٣٩٩/٢/٨

https://telegram.me/molana_neyname_bhb
2 months ago
3 months ago
3 months ago