کانال_من_معجزه_هستم

#کانال_من_معجزه_هستم

و بصحراء وحدتي أطقی بأنوثتي

#اولینداکاتبة_قصص_قصورالحب_وشاعرة_الجنون_والمتألقة_بکبرائهاالأنثوي

Instagram: @olinda_33

#ترجمه :... و درصحرای تنهایی ام با ظرافت حواگونه ام طغیان میکنم

#اولیندانویسنده_قصه_کاخهای_عشق_وشاعرجنون_باعظمت_وباشکوه_ظریفش

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_مزارسردتنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_تیغ_برنده_دلتنگی_رقص_قاموس_عشق_صحرای_تن

#کانال_من_معجزه_هستم 💯Join us 👇 👇 👇 🆔 👉 @olindaAuthor
a year ago
أنا من أرض قصص النادره و الغریبه

و أعشق تناهید الحب لعراق الحبیبه

لاتسئلنی لماذا وکیف و أین ولا تقترب بأسئله بنیة خبیثه

فقلبی مدفون بأرضاً قدمای لم تطاء حزن أراضیها العجیبه

#اولینداکاتبة_قصص_قصورالحب_وشاعرة_الجنون_والمتألقة_بکبرائهاالأنثوي

Instagram: @olinda_33

#ترجمه :... من از سرزمین قصه های نایاب و غریبم عاشق آهای عشق عراق عزیزم

ازمن مپرس چرا و چگونه و کجاو نزدیك نشو باسوالهای بانیت خبیث

همانا که قلبم در سرزمینی مدفون شده که پاهایم به زمین های عجیب غمگینش پانزده

#اولیندانویسنده_قصه_کاخهای_عشق_وشاعرجنون_باعظمت_وباشکوه_ظریفش

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_شعرکوتاه_شعرامروز_غمگین_تنهایی_مزارسردتنهایی_عشق

#کانال_من_معجزه_هستم 💯Join us 👇 👇 👇 🆔 👉 @olindaAuthor
a year ago
کن فنان نفسك و أتقن فن التوازن 
في عقلك
ذهنك
عواطفك
وجسمك 
اذا اتقنت هذا الفن تیقن بأن حیاتك تتزن بصوره ممیزه في میزان التعادل 
#اولینداکاتبه_اجتماعیه_مستشاره_نفسانیه_تحفیزیه_شاعره_مترجمه_کاتبة_روایات_وقصص_تعلیمیه_ادبیه_وباحثه_فی_اسرارالروح_و_علوم_الطاقات

#فن_التوازن_قدرة_التغییر_تعادل_توازن

Instagram: olinda_33

#ترجمه :.. هنرمندخودت باش و هنر تعادل را یادبگیر
درعقلت
ذهنت
احساساتت
و بدنت
اگر این هنر را یادگرفتی مطمئن باش زندگی ات بصورت شگفت انگیزی درترازوی تعادل ،متعادل میشود

#اولیندا_شاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی

#انگیزشی_#روانشناسی_#قدرت_تغییر_#تعادل_#توازن_#ذهن_سبز

#کانال_من_معجزه_هستم
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
لاأرید عوالم أحد
مکتفیه بعالمي لوحدي

#بقلم_اولینداکاتبة_أحزان_القدروشاعرة_آلام_الزمن 
Instagram: @olinda_33

#ترجمه :... دنیای هیچکس را نمیخواهم 
به دنیای تنهایی خویش اکتفاکردم

#اولینداشاعردردهای_روزگار_ونویسنده_غمهای_سرنوشت_ومترجم_جسدسکوت

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_شعرکوتاه_شعرامروز_شعرعاشقانه

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
‍ ‍ 97/7/17

دروصف بی عدالتی که درحق یک استعداد سفید شده
 پر درد وبا آهی سنگین و چشمانی دریای آشوب

ناعدالتی را اشکی خونبار بر بغض های یخ زده ام 
پررنگ میبارم

#اشکان_خطیبی #استعدادسفید #عدالت ( #سینمانیمکت )

چشم غمها نمیخوابد هرگز،بگوازاین دردبی خوابی چه درمان کنم؟؟ تقدیر ساز مخالف میزندهردم 
یاکه سازبخت بااین زمانه کوک نیست

گوش این حسهای گنگ ازفرط فریاد سکوت تنگ نشنیدن شدند

بغضهای یخ زده ام در حنجره ی تنهایی بی فریاد ماندند

اشک هایم حریف این آه سنگین نشد

درد این دیوانه را دیوار میداند فقط

صخره ی سنگ دل روزگار جلاد بی رحمی ست

اشک ورشک و آهم هیچگاه درمان نشد

لشکرهای #استعداد_سفید دردهان بی عدالتی یک آن بلعیده شدند

این واژه های سردو بیصدابی رنگ و بی روح شدند

کبوترهای سرخ این واژهااکیدا بی سر معلوم شدند

ازاین همه ویرانه ی رنجها دردهایم بی پروا مجنون شدند

خداوندادردنبار براین مسکین بینوایان

مزن آتش برجان درد بی پناهان

گویی سایه ها خوابیده اندو واژه ها خشکیده اند

درین مسیر بی عدالتی چه جانی به لب رسیدوجان دهند

#اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی 
Insta: @olinda_33
‌

#استعدادسفید #اشکان_خطیبی #عدالت (#سینمانیمکت) 
#عشق_سینما #بازیگری #عدالت #هنرمند #بازیگر #کارگردان_تئاتر #خواننده_پرآوازه

#کانال_من_معجزه_هستم ‌telegram💯Join us 🆔 👉 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
2 years ago
أنا و الشیطان و وسوساته 
في جبهه واحدة ضد عنادالتقدیر
مع کل وسوسه أنحني في حبك خطیئة

#اولینداالکاتبه_والشاعره_والملاك_ألذي_وقع_في_خطیئة_حبك

Instagram: @olinda_33

#ترجمه:.. من و شیطان و وسوسه هایش
در یك جبهه برعلیه 
لجبازی های تقدیر
باهروسوسهٔ منحنی درعشقت مرتکب گناه میشوم

#اولیندا_شاعرونویسنده_وفرشته_ای_که_درگناه_عشقت_افتاد

#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
#من_معجزه_هستم 
به خود این را بقبولانید که شما معجزه هستید 
و با اراده قوى و مثبت اندیشى 
معجزه را خلق خواهید 
کرد.
✍ #اولینداشاعرونویسنده_اجتماعى_وروانشناسى_انگیزشی 📚

Instagram: @olinda_33

#انا_معجزه

اقنع نفسک و اقبل بأنک معجزه

و بأراده قویه و فکرایجابی سوف تصنع المعجزه 
#الکاتبه_والشاعره_اولیندا

#انگیزشی_مثبت_روانشناسی_معجزه_مسیرسبز_ذهن_موفق_زندگی_سبز_تغییر_رازموفقیت_قدرت_تغییر

#کانال_من_معجزه_هستم

telegram:
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
2 years ago
وتخلیت عن قاموس الکلام
ومن صمت العیون أعاتبك في النظرات

#اولینداکاتبة_قصة_سیوف_غیابك_علی_شرایین_قلبی_وشاعرة_آلام_جنون_حبك 
Instagram: @olinda_33

#ترجمه :... واز قاموس کلمات دست کشیدم
و از سکوت چشمها بانگاه ملامت میکنم

#اولیندانویسنده_قصه_شمشیرنبودت_برنبض_قلبم_وشاعردردجنون_عشقت

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_مزارسردتنهایی_قاموس_کلمات_سکوت_چشمها

#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
من از فراسوی غم روزگار

محو دردهای بی کسی ام

از مرز جنون مگو

که خود دیوانه و مجنون ترین جرعه ی نوش أزلم

#اولینداشاعرونویسنده
Insta: @olinda_33

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_شعرکوتاه_شعرغمگین_شعرسیاه

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
2 years ago
و بصحراء وحدتي أطقی بأنوثتي

#اولینداکاتبة_قصص_قصورالحب_وشاعرة_الجنون_والمتألقة_بکبرائهاالأنثوي

Instagram: @olinda_33

#ترجمه :... و درصحرای تنهایی ام با ظرافت حواگونه ام طغیان میکنم

#اولیندانویسنده_قصه_کاخهای_عشق_وشاعرجنون_باعظمت_وباشکوه_ظریفش

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_مزارسردتنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_تیغ_برنده_دلتنگی_رقص_قاموس_عشق_صحرای_تن

#کانال_من_معجزه_هستم 💯Join us 👇 👇 👇 🆔 👉 @olindaAuthor
a year ago
أنا من أرض قصص النادره و الغریبه

و أعشق تناهید الحب لعراق الحبیبه

لاتسئلنی لماذا وکیف و أین ولا تقترب بأسئله بنیة خبیثه

فقلبی مدفون بأرضاً قدمای لم تطاء حزن أراضیها العجیبه

#اولینداکاتبة_قصص_قصورالحب_وشاعرة_الجنون_والمتألقة_بکبرائهاالأنثوي

Instagram: @olinda_33

#ترجمه :... من از سرزمین قصه های نایاب و غریبم عاشق آهای عشق عراق عزیزم

ازمن مپرس چرا و چگونه و کجاو نزدیك نشو باسوالهای بانیت خبیث

همانا که قلبم در سرزمینی مدفون شده که پاهایم به زمین های عجیب غمگینش پانزده

#اولیندانویسنده_قصه_کاخهای_عشق_وشاعرجنون_باعظمت_وباشکوه_ظریفش

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_شعرکوتاه_شعرامروز_غمگین_تنهایی_مزارسردتنهایی_عشق

#کانال_من_معجزه_هستم 💯Join us 👇 👇 👇 🆔 👉 @olindaAuthor
a year ago
لاأرید عوالم أحد
مکتفیه بعالمي لوحدي

#بقلم_اولینداکاتبة_أحزان_القدروشاعرة_آلام_الزمن 
Instagram: @olinda_33

#ترجمه :... دنیای هیچکس را نمیخواهم 
به دنیای تنهایی خویش اکتفاکردم

#اولینداشاعردردهای_روزگار_ونویسنده_غمهای_سرنوشت_ومترجم_جسدسکوت

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_شعرکوتاه_شعرامروز_شعرعاشقانه

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
سئلني أحداهم:... ای عشق أجتاح قلبك؟؟... لم أُجید الأجابه لکن
فتحت له هذا الجرح :.... جلادالحب 
قتلني 
و أنا فلسطینه الضعیفه 
ویجتاح قلبی یهود غیابه بلارحمه 
وجیوش الغاصبه تحرث أرض القدسی لقلبی 
ویجرحني کجرح غزه في تاریخ الاحزان اوجاع ممیته استشهدتُ تحت ظلم الیهودی مسیحاً

#اولینداکاتبة_قصة_سیوف_غیابه_علی_شرایین_قلبی_وشاعرة_آلام_جنون_حبه

Instagram : @olinda_33

#ترجمه :... کسی پرسید:...
چه عشقی قلبت را بخوداحاطه کرده؟؟؟ جوابی نداشتم اما برایش این زخم را بازکردم:... جلادعشق مرابه کشتن داد
و من فلسطین ضعیفم
ویهود نبودش بدون رحم قلبم را احاطه میکند 
و ارتش غاصب زمین قدس قلبم را شخم میزند وهمانند غزه مرا در تاریخ غمها دردهایی کشنده زخمی میکند
وزیر ظلم یهود مسیحایی شهید شدم

#اولیندانویسنده_قصه_شمشیرنبودش_برنبض_قلبم_وشاعردردجنون_عشقش

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_شعرکوتاه_شعرامروز_غمگین_تنهایی_مزارسردتنهایی 
#کانال_من_معجزه_هستم 
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
وتخلیت عن قاموس الکلام
ومن صمت العیون أعاتبك في النظرات

#اولینداکاتبة_قصة_سیوف_غیابك_علی_شرایین_قلبی_وشاعرة_آلام_جنون_حبك 
Instagram: @olinda_33

#ترجمه :... واز قاموس کلمات دست کشیدم
و از سکوت چشمها بانگاه ملامت میکنم

#اولیندانویسنده_قصه_شمشیرنبودت_برنبض_قلبم_وشاعردردجنون_عشقت

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_مزارسردتنهایی_قاموس_کلمات_سکوت_چشمها

#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
کن فنان نفسك و أتقن فن التوازن 
في عقلك
ذهنك
عواطفك
وجسمك 
اذا اتقنت هذا الفن تیقن بأن حیاتك تتزن بصوره ممیزه في میزان التعادل 
#اولینداکاتبه_اجتماعیه_مستشاره_نفسانیه_تحفیزیه_شاعره_مترجمه_کاتبة_روایات_وقصص_تعلیمیه_ادبیه_وباحثه_فی_اسرارالروح_و_علوم_الطاقات

#فن_التوازن_قدرة_التغییر_تعادل_توازن

Instagram: olinda_33

#ترجمه :.. هنرمندخودت باش و هنر تعادل را یادبگیر
درعقلت
ذهنت
احساساتت
و بدنت
اگر این هنر را یادگرفتی مطمئن باش زندگی ات بصورت شگفت انگیزی درترازوی تعادل ،متعادل میشود

#اولیندا_شاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی

#انگیزشی_#روانشناسی_#قدرت_تغییر_#تعادل_#توازن_#ذهن_سبز

#کانال_من_معجزه_هستم
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
أنا و الشیطان و وسوساته 
في جبهه واحدة ضد عنادالتقدیر
مع کل وسوسه أنحني في حبك خطیئة

#اولینداالکاتبه_والشاعره_والملاك_ألذي_وقع_في_خطیئة_حبك

Instagram: @olinda_33

#ترجمه:.. من و شیطان و وسوسه هایش
در یك جبهه برعلیه 
لجبازی های تقدیر
باهروسوسهٔ منحنی درعشقت مرتکب گناه میشوم

#اولیندا_شاعرونویسنده_وفرشته_ای_که_درگناه_عشقت_افتاد

#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
#ترجمه :... لاتحاول تُخیفنی من السقوط علی الأرض
فانا مملوءَ من تراب عثرات المکرره للحیاة
أنا هي ألتي مراراً وتکراراً حاربت الموت
فلاتُخیفني

#اولیندا_الشاعره_والکاتبه_الاجتماعیه_والنفسانیه
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Insta: @olinda_33 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
منو از زمین خوردن نترسان
که خودم خاک خورده ی شکستهای پی در پی زندگی ام

همانی که بارهابامرگ جنگیدم

#اولینداشاعرونویسنده 
#کانال_من_معجزه_هستم
 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
#روح_المحارب_لن_تهزم_مهما_عصفت_فیها_الزمن_من_آلام🤺🤺
#اولیندا_الشاعره_والکاتبه_الاجتماعیه_والنفسانیه Instagram: @olinda_33 #ترجمه:.. #یک_جنگجو_شکست_نمیخوردهرچقدر_که_روزگار_بر_آن_درد_ببارد🤺🤺🤺 #اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی 
#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAurhor
@olindaAuthor
a year ago
کلما قیدوكَ بتعصیبهم
لاتستسلم
حتی إذا کنت في زنزانه‍ 
الحریه تأتي من ذهن الجمیل
کن حراً طلیق في أفکارك
سوف تکسر کافة قیود التعصب

#اولیندا_الشاعره_المترجمة_والکاتبه_الاجتماعیه_والنفسانیه

Instagram: @olinda_33
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ترجمه:... هرگاه تورا به زنجیر تعصب بستند تسلیم نشو
حتی اگر در زندان بودی
ازادی در ذهنیت زیبا بوجود می آید
در افکارت آزاد باش
همانا که همه زنجیرهای تعصب را خواهی شکست 
#اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی

#کانال_من_معجزه_هستم 
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
#داستانك :... #چرکهای_یك_درد_مزمن:... به بیماریی مبتلاشدم
دکترها نتوانستند مرا مداوا کنند
ازمن ناامید شدند و به خانواده ام گفتند که:... حالش خیلی ناامید کنندست و هیچ درمانی ندارد
ومن درتو شدیداً بیمارم
وازشدت ناتوانی ام در دردهایم وحشیانه ازسویی به سوی دیگر حرکت میکنم
و تیزی نبودنت من و پاهای زبانم را قطعه قطعه میکند
همانا که درمانم را ازخدا خواستند وگفتند: ...ای کسی که نامش دواست و ذکرش شفاست
آن را از کسی که اینگونه لاعلاج بیمارش کرده شفا بده 
واما من برای شفای خودم ، تورا ازخدا طلب کردم
اگر نیایی مرگم به سرطان نبودنت حتمیست

#اولیندا_شاعرونویسنده__سرگردان_ودرهوای_عشق_سرشارازدردم

Instagram: @olinda_33
🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷 ترجمه:... #قصه_وغصه:.. #عفن_ألام_مزمنه:... مرضاً أصابنی الأطبا لم یستطیعوا شفائی یئسو منی 
وقالوا لأهلی 
حالتها معتعصیة جداً ولاعلاجاً لها
وأنا بك شدیداً المرض
ولشدة عجزي
أتقلب بالآمی بعنف
و حِدِة غیابك عني 
ییترانَ سیقان لسانی 
و یقطعنی تقطیعاً 
لقد طلبو شفائی من الله و قالوله:...
یامن إسمهه دوا و ذکرههُ شفا
شافی وعافیها منذالذی أوقعت به مرضاً لاعلاجَ له

ولکن أناطلبتك من الله لشفائی
اذا لم تأتي فموتی بسرطان غیابك اکید

#اولیندا_الکاتبه_و_الشاعره_والهائمه_فی_العشق_ألما_صارخاً
🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷🇮🇶🇮🇷
#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
#إهدا_لکل_حوا : ... انا أنثي ألتي لاتهزم ،مهما کانت الظروف
أنا بحر الحب إلذي تمد الکل جمالا " وحیاة
أناأرض ووطنا " آمنا" 
أنا أنثي ألتي ینبض قلبها بجمالیات الحیاة والحب فخوره بنفسی لأن بلأخلاص والوفا أقدس صفة أکون و لا اراوق بهذه العبارة

نازکه و عن ملیون رجال أرجلهم في المواقف و أفتخر

أنا أثرنادرجدا" ولانسخه ثانیه لي #اولینداالشاعره_و_الکاتبه_الاجتماعیه_النفسانیه 
Insta: @olinda_33
#ترجمه:... تقدیم به حوا:... من مونثی ام که شکست نمیخورد،هرچقدرکه شرایط سخت باشد
من دریای عشقم که به همه زندگی و زیبایی میرسانم
من زمین و کشور أمن هستم
من مونثی ام که قلبش به زندگی و زیبایی هایش میتپد 
بخود مفتخرم که در اخلاص و وفا مقدس ترین صفتی هستم و در این جمله زیاده روی نکردم
ظریفم و روبه روشدن باسختی ها از ملیونها مرد مردترم 
وافتخار میکنم
من اثر خیلی نایابی هستم که نسخه ی دیگری ازمن وجود ندارد

#اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی 
#کانال_من_معجزه_هستم
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAurhor
@olindaAuthor
a year ago
انا تابعة قانون واحد
یا کن قوی أو علی فعل الاجبار یجب تکون قوی

#اولینداالشاعره_و_الکاتبه_الاجتماعیه_النفسانیه 
Insta:@olinda_33 ترجمه:... من تابع یک قانون هستم
یاقوی باش یابرفعل اجبار باید قوی تر باشی

#اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
صراخ الموت فی داخلی نهته مخنوقه

#اولیندا_الکاتبه_والشاعره_واله‍ائمه_فی_هواالعشق_ألما " 
Insta: @olinda_33
 ترجمه:.. فریاد مرگ درونم آه خفته است

#اولیندا_شاعرونویسنده__سرگردان_ودرهوای_عشق_سرشارازدردم #چرکهای_یک_درد

#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
‍ #شورش_یک_حوا:... #من_مؤنثم... اما باتمام ظرافتم در تسلیم نشدن جنگجوی وحشی هستم
ضعف و اشکهایم را دست کم نگیر...همانا که ضعفم مرا قوی میکند
در سیاهی شب غم را جسدی تشیع کردم و در سپیدی صبح آرایش میکنم و سرمه ام را با تشدید حواگونه ام میکشم
غیر از آنکه دیشب سرازیرشد
و باتمام قدرت ظرافتم به راهم ادامه میدهم

#اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی

#کسب_قدرت_شورش_حوا_جنگجو_فراانگیزشی

Insta: @olinda_33

ترجمه:... #أنثی_متمرده:... #أنا_أنثي ... محاربه شرسه... وبکامل أناقتی ،متوحشه في عدم الأستسلام 
لاتستهین بضعفی و دموعی
فضعفی یقوینی
فی سواد الیل أبکیت الحزن جسدا"شیعتهُ 
وفی الصباح سأضع المکیاج و أرسم کحلا" أشد أنوثة غیر ألذي سال البارحه و أمضی بقوة أُنوثتي

#اولیندا_الشاعره_والکاتبه_الاجتماعیه_والنفسانیه

#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
ترجمه:.... أشرب فنجان الهدؤ بتروی 
بعید عن فوضي وضجة العالم
وأقدم لنفسی الهدؤ والتأمل بأجمل الآمانی کهدیه لأن أستحق هذة الحظه

کل ماهو جمیل قدمه لنفسك لأنك تستحق الأفضل

هاتف مغلق ..ابتعادعن الجمیع...قهوه...عزله... هدؤ...قراهٔ...ذهن یخلومن أی سؤ
هکذا تکون أقصي الآمانی أحیانا" 
#اولیندا_الشاعره_والکاتبه_الاجتماعیه_والنفسانیه

Insta: @olinda_33

فنجان آرامش را آرام مینوشم
دور ازبهم ریختگی و سروصدای دنیا
و آرامش و تأمل به زیباترین رویاها را به خودهدیه میدهم
چون مستحق این لحظه هستم

هرآنچه که زیباست را به خود تقدیم کن زیراکه تو استحقاق بهترینهارا داری

#اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی

#روانشناسی_انگیزشی_حفظ_آرامش_روابط_اخترام_ذات_کسب_قدرت_شخصیت_مستقل

#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
غفیت علی أوتارالأحزان لماکنت أُنادیک بدموعی مطر .. أیها الذی نائم فی بساط الأحلام
إصحی و أنظر منداتی أصبحت زرقا #اولیندا_الکاتبه_و_الشاعره_والهائمه_فی_العشق_بجنون🇮🇷🇮🇶💫👑 Insta: @olinda_33
ترجمه:..
بر تارهای غمین غم رمیدم 
وقتی که باچشمان بارلنی ام تورا فریاد میزدم
ای کسی که برفرش رویاها خوابیده ای
بیدار شو و فریادم راببین که کبود شده

#اولیندا_شاعرونویسنده__سرگردان_ودرهوای_عشقت_مجنونم🇮🇷🇮🇶💫👑 #کانال_من_معجزه_هستم
Telegram: 👇🏻👇🏻
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
‍ ‍ ‍ کونی قویه وشجاعة
و عظیمه بصنع المعجزات 
فأنت اعظم مخلوق الذی انخلقت المعجزات بعظمة وجودك 
و شُیدت العظمه في رحمك

یوم العالمی للمرأة
‌ #8march

#اولیندا_الشاعره_والکاتبه_الاجتماعیه_والنفسانیه🇮🇶🇮🇷💫👑 Insta: @olinda_33 ترجمه:... قوی و شجاع باش 
و در ساخت معجزات باشکوه باش
همانا که تو باشکوه ترین مخلوق خداهستی که معجزات در وجود عظمتت خلق شدند
وبزرگی در رحمت بوجود آمد
 #8march

#اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی🇮🇶🇮🇷💫👑 #کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
اکتب لحبیبا" أحببتهُ بجنون:... وکأن کنت ابحث عن قتل نفسی 
فعشقتك بجنون 
أنت أقوی سلاحا‌" أفاق لقتلي طلقه في قلبي 
و قبلات أطلقتها بنعومة علي شفاهي 
ولمس اصابعك علی حریر جسمی
کسیفی قطعنی بلحبی أربا" إربا" 
من علی ابواب جهنم رجولتك 
رمیت أشلائی الحارقة لانوثتي 
آه" یاأیها القاتل
أعشقك بجنون

#اولیندا_الکاتبه_و_الشاعره_والهائمه_فی_عشقک_بجنون🇸🇾 🇮🇶🇮🇷👑💫 Insta: @olinda_33
🇮🇷🇮🇶🇸🇾🇮🇷🇮🇶🇸🇾🇮🇷🇮🇶🇸🇾🇮🇷🇮🇶🇸🇾🇮🇷🇮🇶🇸🇾🇮🇷 برای کسی مینویسم که عاشقانه درهوای عشقش سرگردان و مجنونم:... شلیکی به قلبم
و بوسهایت را به نرمی برروی لبهایم شلیک کردی
و لمس انگشتانت بر روی حریر تنم
چو شمشیری مراعاشقانه قطعه قطعه کرد
از بالای درهای جهنم مردانه ات
اجزائ سوخته ای ظرافتم را دور انداختی

آه" ای کسی که مرابه قتل رساند
عاشقانه مجنونتم

#اولیندا_شاعرونویسنده__سرگردان_ودرهوای_عشقت_مجنونم 🇸🇾🇮🇶🇮🇷💫👑🎻🔐 #کانال_من_معجزه_هستم 
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
حبا " بأسمك 
بداخلي یصرخَ جنونا" 
#اولیندا_الکاتبه_و_الشاعره_والهائمه_فی_عشقک_بجنون 🇮🇶🇮🇷👑💫 #حب_شاعره_ایرانیه_عشق_شوق_حنین_نبض_الحیاه_عاشقة_همام عراق_ایران_همام_اولیندا

Insta: @olinda_33

ترجمه:... عشقی بنام تو
درمن فریاد جنون میزند

#اولیندا_شاعرونویسنده__سرگردان_ودرهوای_عشقت_مجنونم 🇮🇶🇮🇷👑💫 #شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_مزارسردتنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_تیغ_برنده_دلتنگی_جنون

#کانال_من_معجزه_هستم

@olindaAurhor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
‍ ألأمل وانا مازلت اتنفس هواك عشقا" 
انت نفس الذی یمدنی فی الحیاة نبضا" ‌ #اولیندا_الکاتبه_والشاعره_والهائمه_في_الهوالعشقی_بجنون🇮🇷🇮🇶👑💫❤🎻 #حب_شاعره_ایرانیه_عشق_شوق_حنین_نبض_الحیاه_عاشقة_همام

Instagram: @olinda_33

ترجمه:... امید آن من هستم که هنوز هوایت را عاشقانه نفس میکشم
وتو نفسی هستی که مرا نبضی به زندگی وصل میکند

#اولیندا_شاعرونویسنده__سرگردان_ودرهوای_عشقت_مجنونم 🇮🇷🇮🇶💫👑🎻❤ #کانال_من_معجزه_هستم

@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
مشترک مورد نظر خیلی وقته گورشو اززندگیت گم کرده بیرون
نزدیک شدن و زنگ زدن اکیدا"ممنوع

اگر گذشته زنگ زد جرأت رد کردن آن را داشته باشید

#اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی 🇮🇷🇮🇶💫👑 #روانشناسی_#ارتباطات_#اجتماعی_#فرهنگی_#اداب_معاشرت_#زندگی_سبز_#ذهن_سبز_#آرامش_#کسب_قدرت

Insta: @olinda_33
ترجمه:... الاتصال بلشخص المعنی 
منذ زمن وَلّیَ من حیاتك 
الأقتراب و الأتصال أکید ممنوع

اذا الماضي أتصل
خلي عندك شهامة الرفض 
#اولیندا_الشاعره_والکاتبه_الاجتماعیه_والنفسانیه 🇮🇷🇮🇶💫👑 #علم_النفس_للارتباطات_#اجتماعی_#آداب_المعاشره_#حیاة_خضره_#ذهن_أخضر_#الهدؤوالسکینه_#کسب_القدرة

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
امان ازقصه ی عشق و حال خرابم
و چشمانم درد میبارند

#اولیندا_شاعرونویسنده__سرگردان_ودرهوای_عشقت_مجنونم🇮🇷🇸🇾💫👑 Instagram:@olinda_33

ترجمه:... آه " من قصة العشق و حالی المحطم 
وعیونی تفیض الما" 
#اولیندا_الکاتبه_و_الشاعره_والهائمه_فی_العشق_بجنون 🇸🇾🇮🇷💫👑 #قصه_#عشق_#حطام_الفواد_#عیون_تفیض_الما_#الم_الفراق_#ظلم_الحبیب_#عشق_#حب_وحرب_#ایران_#عراق_#همام_#اولیندا🇮🇷🇸🇾💫👑 #کانال_من_معجزه_هستم 
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
درون من تیمارستانی از دیوانگانی ست که هرلحظه آماده ی انقلابی قوی ست که با شدت عصبانیت هوای عشق را شورش کنند

#اولینداشاعرونویسنده_وسرگردان_ودرهوای_عشقت_مجنونم 🇮🇷🇸🇾 Insta:@olinda_33
ترجمه:... مستشفي من المجنانین فی داخلي مستعدة لنهضه مستبده تفیض حب" بهوا العشقي غضبا"

#اولیندا_الکاتبه_والشاعره_والهائمه_فی_هواعشقک_بجنون 🇾🇪🇮🇷👑❤ #مستشفی_المجانین_للحب_#غضب_#نهضه_العشق_#حب_وحرب_#ایران_عراق_#حب_#فراق_#همام_#اولیندا🇮🇷🇸🇾💫👑 #کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
آدمها دو دسته هستند:.. آدمهایی که کپی هم اند

و آدمهایی که اثر خاص خودشان هستند

نسخه ی اصل خودت باش #اولينداشاعرونويسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی 🇮🇷🇸🇾 Insta: @olinda_33

ترجمه:.. البشر نوعین:... البشر الذی هم نسخه من بعض
و بشر الذی بصمه واثرهم الخاص

فکن نسخه طبق الأصل لنفسك

#اولیندا_الشاعره_والکاتبه_الاجتماعیه_وعلم_النفس🇮🇷🇸🇾 #کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
‌@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
إذا الکل جالس‌علي کرسي الغرور
و بغرورهم الکاذب یسحقون الدنیا 
انما أنا 
عزت نفسی أعلی عرشا " بلوجود 
بس الله فقط أعلی منه
علی عکس الاخرین 
لاأسحق ولاأدمر أحد
انما اذا أقرر ذلک أستطیع بأن أکون لونً حیادیاًاکثر من الآخرین و أُدَمر ... #الکاتبه_والشاعره_اولیندا 🇮🇷
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ترجمه:... اگه همه برعرش غرور نشسته اند
و باغرور کاذبشان یک دنیا را له میکنند
من عزت نفسم بالاترین عرش است 
که بالاترازآن فقط خداست 
اما
برخلاف همه نه کسی را له میکنم 
نه کسی را نابود
اگر تصمیم بگیرم به رنگ تیزوپررنگ تراز دیگران میشوم و نابود میکنم

#اولینداشاعرونویسنده 🇮🇷 Insta: @olinda_33

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_مزارسردتنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_تیغ_برنده_ی_عزت_نفس_جنگجو_دفاع_شخصی_ملک

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
کنت أعشقهُ
وهائمه في حبِ
أصبح ذئبً بلارحمه جرح قلبي
لم أضن علي ید ألتی عبدتهُ مقتلي

#الکاتبه_والشاعره_اولیندا📚📑🇮🇷 ترجمه:... عاشقش بوده ام 
و ویرانه عشق او 
گرگی شد و بیرحمانه 
قلبم را درید... زیر دستان کسی کشته شدم
که دستانش عبادتگاه من بود. ✍ #اولینداشاعرونویسنده📚🇮🇷 ‌insta: @olinda_33
#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_مزارسردتنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_تیغ_برنده_دلتنگی

#کانال_من_معجزه_هستم 
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
أکسر عبرات في جوف حنجرتي
وأنا انقتلت منکسرة علي ید ألذی
کنت أعبدهُ مقتلي

#الکاتبه_والشاعره_اولیندا 🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷💫👑❤
#لیالی_الرمادیه

ترجمه:... درکوزه ی گلویم بغض میشکنم 
ومن شکسته کشته شدم
 زیر دست کسی که دستانش عبادتگاهم بود

#اولینداشاعرونویسنده🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷💫👑❤ #شبهای_خاکستری

Insta: @olinda_33

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_مزارسردتنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_تیغ_برنده_دلتنگی

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
تورا شوقی نیاسودنی دردی میکشم یتیمانه

درد جدایی ات چه میکوبدبرچشمانم صمیمانه

شلیک بوسه های خاکستری باطعم #عراقی_مرگبارانه

ازوجودبی وجودم جان میکشی و من هردم شهیدتو ظریفانه

چوسیلی طوفانی غم میبارم ناامیدومظلومانه

ازدست قصه ی نامردی گرگ ومیش وبازی ناجوانمردانه

#اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی
#شبهای_خاکستری
🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾👑💫❤
ترجمة:... ك یتیمه أرسمك بلشوقی ألما" لم یهدئ

ألم فراقک یطعن علي عیونی بکل حمیمیه #طلقات_بوسات_رمادیه_بطعم_عراقیه_قاتلة

من وجودی ألذي لیس له وجود یاخذروحی وأنابکل ظرافة أستشهد

مثل سیول الأمطار أمطرةُ ألغم بلاأمل وبکل مظلومیة

من یَد قِصة نذالة ذئب والخروف و لعبة السفاله

#اولینداالکاتبه_والشاعره_والهائمه_في_هواالعشق_بجنون
#لیالی_الرمادیه
🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷💫👑❤
Insta: @olinda_33 ‌#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_مزارسردتنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_تیغ_برنده_دلتنگی

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
‌@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
یک دهر سادگی زخمی دردم وهرزخم را تنهامیدوزم

یک دریا بغض درون خودجهنمی سرخ میسوزم

#اولینداشاعرونویسنده 🇮🇷🇸🇾💫👑
ترجمه:

دهرا" من البساطةمجروحة آلامي و کل جرح أخیطه لوحدي

بحرً من العبره بداخلي هو جهنم أحمر یحرگنی

#الکاتبه_والشاعره_اولیندا 🇮🇷🇮🇸🇾💫👑
Insta: @olinda_33

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_شعرکوتاه_شعرعاشقانه_شعرسیاه_کالبد_جسم_تنها_بیکسی

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
‌@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
ترجمه:... خطوط الظریفة لحوا
اخطر خطوط الحرب
الذی تستطیع تحطم عالم الرجوله او تبني
مابین التحطیم و البنا انت الوحید تختار 
تعطیها الاحساس بأرضائهاکملکة 
او بمطرقة عدم الاهتمام تحطم قصر احساساتها؟؟؟؟ #اولیندا_الشاعره_والکاتبه_الاجتماعیه_والنفسانیه🇮🇷🇸🇾👑💫
#علم_النفس_#اجتماعی_#آداب_المعاشره_فی_الحیاه_#حیاة_الخضرا_#ذهن_اخضر_#حب_#روابط_اجتماعیه_#بنیان_النفس_#اکتشاف_نفسک 🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷🇸🇾🇮🇷 خطوط ظریف حوا 
خطرناک ترین خطوط جنگی است 
که میتواند دنیای مردانه را 
یانابود کند یابسازد
مابین این دو تنها توهستی که انتخاب میکنی 
این حس خوشنودی و رضایت را به او دهی 
یا قصر احساساتش را با پتک ویرانگر بی اهمیتی نابودکنی؟! #اولینداشاعرونویسنده_اجتماعی_روانشناسی_انگیزشی 
Insta: @olinda_33

#روانشناسی_اجتماعی_فرهنگی_آداب_معاشرت_زندگی_سبز_ذهن_سبز_عشق_روابط_رفتارشناسی_خودشناختی

#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
#ترجمه:... قاموس شفاهي من ألآلام ازرق

#اولینداکاتبة_قصة_سیوف_القاتلة_لغیابك_وشاعرة_آلام_جنون_حبك

Insta: @olinda_33
لغتنامهٔ لبهایم 
کبود درداند

#اولینداشاعرونویسنده ( #زینب_موسوی )

Insta: @olinda_33

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_مزارسردتنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_تیغ_برنده_دلتنگی

#کانال_من_معجزه_هستم 🆔 👉 @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
اطرافم سایه ی گرگهایی رامیبینم
 که دراوج روشنایی روز ،زوزه ی شهوت میکشند
با چنگال تیزشان معصومیتهای سفید را میدرند
گرگانی که درپوشش آدمی ادعای آدمیت میکنند

#اولینداشاعرونویسنده 
Insta: @olinda_33

#شعرسپید_#نو_#گسسته_#غزل_#قصیده_#کلاسیک_#نثر_#مسجع_#اروتیک_#موشه_#شعرامروز_#یک_قطعه_تنهایی_#شعرکوتاه_#شعرغمگین_#مزارسردتنهایی_#اجتماعی_#فرهنگ_#معصومیت_سفید_#سادگی_#گرگ_درنده_#آدمیت

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
همفسران راه شب 
شبگردان خسته ای هستند
که در پس تنهایی و سکوت
پرخراش شب 
خود را قدم میزنند. ✍ #اولینداشاعرونویسنده

Insta: @olinda_33

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_مزارسردتنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_تیغ_برنده_دلتنگی

#کانال_من_معجزه_هستم
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
از جمع کفر بی عشق، سراز تو در آوردم

لاجرم به غلاب گیرای چشمانت ایمان آوردم

#اولینداشاعرونویسنده 
Insta: @olinda_33

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_شعرکوتاه_شعرعاشقانه 
#کانال_من_معجزه_هستم 
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
a year ago
‍ در ابهام دردها
زخمی ترین رد غمهایم 
سکوتم را 
در این واژه های بی جان شکستی #هیچ_نگو 
و همراه سکوت سنگینم 
آرام همراه شو 
بگذار بی کلام 
در این پوچ بی هوا
غم را تنها نفس بکشم

#اولینداشاعرونویسنده 
Insta: @olinda_33

#شعرسپید_نو_گسسته_غزل_قصیده_کلاسیک_نثر_مسجع_اروتیک_موشه_شعرامروز_یک_قطعه_تنهایی_شعرکوتاه_شعرغمگین_مزارسردتنهایی

#کانال_من_معجزه_هستم @olindaAuthor
‌@olindaAuthor
@olindaAuthor
@olindaAuthor
2 years ago